Informacje o projekcie:

Fundacja „Razem” zaprasza do udziału w projekcie „Misja Aktywizacja” RPMA.09.01.00-14-d409/19 realizowanym na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wartość projektu: 813 392,31

Dofinansowanie: 768 842,31

Wkład UE: 650 713,85

Okres realizacji projektu: od 1.10.2020 r. do 31.05.2022 r.

Główne zadania projektu:

 1. Identyfikacja i diagnoza potrzeb uczestników - opracowanie ścieżki reintegracji
  • Indywidualne spotkania z psychologiem w celu Identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników - Opracowanie ścieżki reintegracji
  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu Identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników - Opracowanie ścieżki reintegracji
 2. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • indywidualne poradnictwo pedagogiczne
  • indywidualne poradnictwo prawne
  • coaching
  • grupowe warsztaty kompetencji społecznych
  • grupowe warsztaty rodzinne
  • praktyczne zajęcia integracji społecznej
 3. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym
  • szkolenia zawodowe „szyte na miarę”
 4. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym
  • doradztwo zawodowe
  • pośrednictwo pracy
  • staże/praktyki

Cel główny projektu:

Cel główny projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 (36K) osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa mazowieckiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2022.

Cele szczegółowe:

 1. Nabycie przez co najmniej 48 mieszkańców pow. ostrołęckiego (ziemskiego i grodzkiego) kompetencji społecznych poprzez instrumenty aktywnej integracji społecznej w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2022
 2. Nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez co najmniej 48 UP dzięki poradnictwu, pośrednictwu pracy i szkoleniom zawodowym w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2022 r.
 3. Nabycie doświadczenia zawodowego przez 35 UP poprzez 3-miesięczne staże u pracodawców w okresie od 01.10.2020 do 30.03.2022 r.
 4. Wzrost u co najmniej 21 UP aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej poprzez podjęcie zatrudnienia, poszukiwanie pracy, podjęcie aktywności społecznych w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2022 r.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 48 os. w tym 29 kobiet
 • Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – 34%
 • Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej – 25%
 • Liczba os. objętych wsparciem w progr. : 60 os.(36K);
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 10 os. (6K)
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 5 os. (3K)

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 60 os. (36K)
 • Liczba osób objętych instrumentami aktywnej integracji o charakterze społecznym i edukacyjnym 60 os. (36K)
 • Liczba osób objętych instrumentami aktywnej integracji o charakterze zawodowym – 45 os. (27K)

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału Uczestników Projektu i opracowanie planu działania – dla każdej osoby zastosowana będzie diagnoza oraz Indywidualna Ścieżka Reintegracji dla 60 osób,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 60 osób,
 • indywidualne poradnictwo pedagogiczne dla 60 osób,
 • indywidualne poradnictwo prawne dla 60 osób,
 • Coaching dla 60 osób,
 • Grupowe warsztaty kompetencji społecznych dla 60 osób,
 • Grupowe warsztaty rodzinne dla 45 osób
 • Praktyczne zajęcia integracji społecznej dla 60 osób,
 • Pośrednictwo pracy w celu ukierunkowania na rynku pracy i znalezienia miejsca zatrudnienia adekwatnego do potrzeb i możliwości każdego Uczestnika Projektu dla 45 osób
 • Szkolenia zawodowe dla 60 osób
 • Stypendium szkoleniowe dla 60 osób
 • Doradztwo zawodowe dla 45 osób
 • Staże zawodowe dla 35 osób

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Zamieszkujące w myśl KC teren województwa mazowieckiego - Miasto Ostrołęka oraz powiat ostrołęcki,
 • Osoby pełnoletnie,
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w tym z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej,
 • Kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • Osoby z niepełnosprawnością

Zgłoszenie do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

Oraz dostarczyć osobiście lub listownie do biura projektu:
Siedziba Fundacji „Razem” ul. Czesława Niemena 16, 07-410 Ostrołęka tel. 883 020 319

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY