Naszą kadrę stanowią wykładowcy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz trenerskie. Gwarantujemy wysoką zdawalność egzaminów i należyte przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu. Współpracujemy z wieloma specjalistami z zakresu umiejętności miękkich, dzięki którym nasi uczestnicy poza rozwojem zawodowy przezwyciężają różne trudności, jakie stawia przed nimi życie codzienne.

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Jest to specjalista, który udziela pomocy osobom bezrobotnym lub chcącym zmienić swoją sytuację zawodową. Udziela pomocy w wyborze zawodu z uwzględnieniem potencjału Uczestnika Projektu, jego umiejętności i pasji. Jest to najczęściej psycholog, pedagog lub socjolog dobrze zorientowany w aktualnym rynku pracy. Warto zaznaczyć, że doradca pomoże uczestnikowi w pisaniu CV czy w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Doradztwo zawodowe prowadzą specjaliści, którzy posiadają wykształcenie wyższe, mają minimum 2 lata doświadczenia i zrealizowali nie mniej niż 100 godzin realizacji wsparcia.

Pośrednik pracy

Pośrednik pracy

Jest to specjalista, który zajmuje się monitorowaniem rynku pracy i pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy. W zakres jego obowiązków wchodzi m. in. analiza możliwości zatrudnienia na danym stanowisku, prezentacja pozyskanych ofert pracy, wsparcie i motywacja uczestnika w dążeniu do wyznaczonego celu oraz zbieranie informacji o osobach zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy (wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności zawodowych oraz innych informacji potrzebnych do określenia możliwości zawodowych uczestnika).

Pośrednictwo Pracy prowadzą specjaliści, którzy posiadają wykształcenie wyższe, minimum 2 lata doświadczenia i zrealizowali minimum 100 godzin wsparcia.

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Jest osobą, której podstawowym zadaniem jest działalność na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej lub mieszkaniowej. Jego rolą jest opieka nad potrzebującymi i organizowanie im pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji.

Wsparcie każdego Uczestnika Projektu odbywa się na podstawie ścieżki reintegracji i umowy na wzór kontraktu socjalnego. Ścieżka reintegracji jest tworzona indywidualnie dla każdej osoby i uwzględnia diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika. Natomiast zawierana w trakcie zajęć umowa określa uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej uczestnika.

Poradnictwo Socjalne prowadzą specjaliści, którzy posiadają wykształcenie wyższe i minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia w zakresie pracy socjalnej, przy czym nie może to być mniej niż 100 godzin zrealizowanych zajęć.

Pedagog

Pedagog

Jest osobą, która opisuje zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych. Określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych.

Wsparcie każdego Uczestnika Projektu polega między innymi na pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych, środowiskowych, na rozwiązywaniu konfliktów, negocjacjach rodzinnych, pomocy poradniczej.

Poradnictwo Pedagogiczne prowadzą specjaliści, którzy posiadają wykształcenie wyższe i minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia w zakresie pedagogiki, przy czym nie może to być mniej niż 100 godzin zrealizowanych zajęć.

Psycholog

Psycholog

Jest osobą, która prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego.

Wsparcie każdego Uczestnika Projektu polega między innymi na wzmocnieniu postawy wewnętrznej i pomocy w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby, poszerzenie świadomości samego siebie, swoich celów i kontekstu w jakim obecnie się znajduje.

Poradnictwo Psychologiczne prowadzą specjaliści, którzy posiadają wykształcenie wyższe w tym kierunku lub posiadają certyfikaty albo inne zaświadczenia umożliwiające prowadzenie danego wsparcia. Ponadto wymogiem koniecznym jest posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w zawodzie.

Prawnik

Prawnik

Jest specjalistą, którego rola w trakcie trwania Projektu polega na udzielaniu porad lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach, a także o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia. Wsparcie polega również na pomocy w opracowaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej.

Poradnictwo Prawne prowadzą specjaliści, którzy ukończyli magisterskie studia prawnicze i posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe z zakresu prawa cywilnego/rodzinnego/pracy/karnego/majątkowego.

Specjalista do spraw księgowych

Specjalista do spraw księgowych

Jest specjalistą zajmującym się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w firmie. Do jego zadań należy m. in.: uzgadnianie ewidencji z kontami głównej księgowej, księgowanie dokumentów, sprawdzanie poprawności rachunkowej deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, sporządzanie raportów i analiz, nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań. Księgowy często pełni też rolę nadzorczą – czuwając nad legalnym i prawidłowym przebiegiem wszystkich transakcji firmy.

Specjalista do spraw BHP

Specjalista do spraw BHP

Jest to osoba odpowiedzialna za sprawdzanie warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sporządzanie ocen i analiz ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy oraz informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. Jest również doradcą pracodawcy w rozwiązywaniu problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń produkcyjnych.

Pracownik biurowy

Pracownik biurowy

Jest to osoba, która wykonuje szeroki zakres zadań m. in. koordynowanie pracy całego biura. Często taka osoba odpowiada za zarządzanie obrotem dokumentów, archiwizację, wykonywanie zadań mających na celu organizację spotkań z klientami, pierwsze kontakty z kontrahentami, dostarczanie pracownikom niezbędnych do pracy narzędzi, sporządzanie pism, organizację własnej pracy w celu prawidłowego funkcjonowanie biura.

Coach/trener

Coach/trener

Jest trenerem osobistym, który pomaga dokonywać zmian w rozwoju osobistym lub zawodowym oraz w realizacji wyznaczonych celów. Wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia, odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i grupowych. Wzbudza motywację i zachęca do działania. Wspólnie z Uczestnikiem Projektu znajduje skuteczne rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz sposoby osiągnięcia celów Uczestnika. Coaching prowadzą specjaliści, którzy posiadają wykształcenie wyższe i minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu wsparcia w zakresie coachingu, przy czym nie może to być mniej niż 100 godzin zrealizowanych zajęć.

Koordynator projektów unijnych

Koordynator projektów unijnych

Jest osobą, która planuje, zarządza, koordynuje i nadzoruje realizację projektów unijnych, a także ponosi odpowiedzialność za realizację celów. To osoba zarządzająca projektami krajowymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Projekty mogą dotyczyć różnych obszarów działalności: produkcyjnej, usługowej, naukowej, badawczej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej. Celem pracy koordynatora jest realizacja projektów zgodnie z założeniami, osiągnięcie zamierzonych celów oraz ich terminowe rozliczenie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Jego zadaniem jest tworzenie standardów działania wspierających pracę podmiotów zaangażowanych w realizację projektów poprzez opracowanie procedur, regulaminów, jednolitych formularzy oraz zasad postępowania. Wykorzystuje nowoczesne technologie do planowania, zarządzania, komunikowania się w ramach projektów. Reprezentuje zespoły projektowe w kontaktach z otoczeniem.

Specjalista do spraw kadr i płac

Specjalista do spraw kadr i płac

Jest osobą, która realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Do jego zadań należy prowadzenie dokumentacji kadrowej, obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązywaniem umów o pracę, ewidencja czasu pracy, kontrola uprawnień pracowniczych niezbędnych do wykonywania zawodów wymagających specjalnych uprawnień, certyfikatów itp. Specjalista do spraw kadr opracowuje i aktualizuje informacje o potrzebach kadrowych jednostki oraz rekrutuje i selekcjonuje kandydatów do pracy. Prowadzi akta osobowe zgodnie z wymaganiami prawa pracy, kontroluje aktualność obowiązkowych badań lekarskich. Uczestniczy w opracowywaniu regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem, prowadzi sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.