company logo

1. Nowe kwalifikacje, to lepsze zatrudnienie!

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0075/19

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania w projekcie:

 • doradztwo zawodowe
 • doradztwo psychologiczne
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy


company logo

2. STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji

Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-0039/19

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Działania w projekcie:

 • opracowanie IŚR (doradca zawodowy, psycholog)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe


company logo

3. Program Aktywizacji zawodowej i społecznej

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-d459/19

Oś priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania w projekcie:

 • poradnictwo specjalistyczne
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • warsztaty umiejętności zawodowych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy


company logo

4. Mazowiecka Reaktywacja!

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-d392/19

Oś priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania w projekcie:

 • doradztwo zawodowe
 • trening kompetencji społecznych
 • poradnictwo psychologiczne
 • jobcoaching
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy


company logo

5. Misja Aktywizacja!

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-d409/19

Oś priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania w projekcie:

 • indywidualne spotkania z psychologiem w celu Identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników - opracowanie ścieżki reintegracji
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu Identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników - opracowanie ścieżki reintegracji
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • indywidualne poradnictwo pedagogiczne
 • indywidualne poradnictwo prawne
 • coaching
 • grupowe warsztaty kompetencji społecznych
 • grupowe warsztaty rodzinne
 • praktyczne zajęcia integracji społecznej
 • szkolenia zawodowe „szyte na miarę”
 • doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staże/praktyki


company logo

6. Aktywni na rynku pracy

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-d416/19

Oś priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania w projekcie:

 • indywidualne spotkania z psychologiem w celu Identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników - opracowanie ścieżki reintegracji
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu Identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników - opracowanie ścieżki reintegracji
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • indywidualne poradnictwo pedagogiczne
 • indywidualne poradnictwo prawne
 • coaching
 • grupowe warsztaty kompetencji społecznych
 • grupowe warsztaty rodzinne
 • praktyczne zajęcia integracji społecznej
 • szkolenia zawodowe „szyte na miarę”
 • doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staże/praktyki


company logo

7. Dajemy szansę młodym wejścia na rynek pracy

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0060/20

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania w projekcie:

 • indywidualne spotkania z psychologiem w celu Identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników - opracowanie ścieżki reintegracji
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia zawodowe „szyte na miarę”
 • pośrednictwo pracy
 • staże/praktyki


company logo

8. Praca dla Młodych w Ostrołęce

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0064/20

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania w projekcie:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu Identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników - opracowanie ścieżki reintegracji
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia zawodowe „szyte na miarę”
 • pośrednictwo pracy
 • staże/praktyki