company logo

1. Nowe kwalifikacje, to lepsze zatrudnienie!

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0075/19

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania w projekcie:

 • doradztwo zawodowe
 • doradztwo psychologiczne
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy


company logo

2. Młodzi z POWEREM

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0056/18

Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działania w projekcie:

 • doradztwo zawodowe z identyfikacją potrzeb UP i IPD
 • indywidualne wsparcie psychologiczno- motywacyjne
 • grupowe doradztwo zawodowe w formie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy


company logo

3. Centrum Aktywności

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-d370/19

Oś priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania w projekcie:

 • poradnictwo specjalistyczne
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • warsztaty umiejętności zawodowych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy


company logo

4. STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji

Nr projektu: RPWM.11.01.01-28-0039/19

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne. RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Działania w projekcie:

 • opracowanie IŚR (doradca zawodowy, psycholog)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe