Informacje o projekcie:

Fundacja „Razem” zaprasza do udziału w projekcie „Dajemy młodym szansę wejścia na rynek pracy” POWR.01.02.01-14-0060/20 realizowanym na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 785 920,00

Dofinansowanie: 746 520,00

 • w tym ze środków europejskich w kwocie 662 373,37
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 84 146,63

Wkład własny 39 400,00

Okres realizacji projektu: 2021.01.01 do 2022.06.30

Główne zadania projektu:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu Identyfikacji i diagnozy potrzeb uczestników - Opracowanie ścieżki reintegracji
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia zawodowe „szyte na miarę”
 • pośrednictwo pracy
 • staże/praktyki

Cel główny projektu:

Cel główny projektu: Poprawa sytuacji na rynku pracy 64 osób (39 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 15-29 lat należących do grupy NEET z terenu powiatów makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i m. Ostrołęki, poprzez podniesienia kwalifikacji i kompetencji zaw. oraz doświadczenia zaw., które nastąpiło w wyniku wdrożenia kompleksowego programu aktywizacji obejmującego indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy w okresie od 1.01.2021 do 30.06.2022 r.

Cel szczegółowy:

 • nabycie kwalifikacji przez 32 os. (K19)
 • podjęcie aktywności zaw. przez 64 os.
 • podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 44% UP.

Planowane rezultaty realizacji projektu:

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 32 os.
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci) 44%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do grup osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci) – 59,50%
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej doprowadzonych do zatrudnienia – 64 os.
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej i utrzymali zatrudnienie przez 3 miesiące – 64 os.
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6 os.
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 64 os.
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach i/lub osób opiekujących się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 13 os.
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 26 os.
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej – 64 os.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 64 osoby (39K)
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 6 osób (3K)
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach i/lub osób opiekujących się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 13 osób (8K)
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 26 osób (16K)

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału Uczestników Projektu i opracowanie planu działania – dla każdej osoby zastosowana będzie diagnoza oraz Indywidualna Ścieżka Reintegracji,
 • Coaching,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy w celu ukierunkowania na rynku pracy i znalezienia miejsca zatrudnienia adekwatnego do potrzeb i możliwości każdego Uczestnika Projektu,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Staże zawodowe.

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Zamieszkujące w myśl KC teren województwa mazowieckiego - Miasto Ostrołęka oraz powiaty: makowski, ostrowski, przasnyski,
 • Osoby w wieku 15-29 lat należące do kategorii NEET – nie pracujące i nie uczące się
 • Osoby niepracujące niezarejestrowane w PUP
 • Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w tym z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej,
 • Kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • Osoby z niepełnosprawnością

Zgłoszenie do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

Dokumenty do pobrania w biurze projektu

Należy wypełnić oraz dostarczyć osobiście lub listownie do biura projektu:
Siedziba Fundacji „Razem” ul. Czesława Niemena 16, 07-410 Ostrołęka tel. 883 020 310

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Doradztwo zawodowe

Poradnictwo psychologiczne

Szkolenie zawodowe

Pośrednictwo pracy

Jobcoaching

Staż zawodowy