Nasza oferta skierowana jest do: dyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli, a także innych pracowników oświaty.

Przygotowujemy programy dopasowane do profilu każdego Pracodawcy. Każde szkolenia są poprzedzone są dogłębną analizą potrzeb i oczekiwań Klienta.

Każdego naszego Klienta traktujemy indywidualnie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń grupowych.

Oferujemy bardzo szeroki zakres tematyczny, który z całą pewnością zainteresuje Rady Pedagogiczne, rodziców ale również osoby indywidualne, przedsiębiorców i przedsiębiorstwa. Nasi specjaliści na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje aby zagwarantować Państwu jak najlepszy efekt po odbyciu naszego szkolenia.

Przykłady szkoleń:

 • Bezpieczeństwo w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek i imprez szkolnych.
 • Dokumentowanie przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Awans zawodowy nauczycieli - dokumentacja dyrektora szkoły/nauczyciela.
 • Świetlica jako przestrzeń wspomagająca rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 • Prawo oświatowe i wewnątrzszkolne w zakresie prowadzenia dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji nauczyciela i wychowawcy.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – od diagnozy do terapii.
 • Edukacja włączająca wyzwaniem dla szkoły, nauczyciela i rodzica.
 • Rozpoznawanie uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkole/przedszkolu - diagnoza wstępna.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu lub szkole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
 • Uczeń z niepełnosprawnością w przedszkolu ogólnodostępnym - tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 • Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej - tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 • Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego a indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.
 • Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w przedszkolu i szkole.
 • Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna w szkole.
 • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole.
 • Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w klasie szkolnej.
 • Gimnastyka mózgu w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Opinia i orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i ich wykorzystanie w pracy szkoły/ przedszkola.
 • Ocena efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Indywidualizacja oddziaływań pedagogicznych w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych.
 • Pomysły na lekcje wychowawcze integrujące grupę.
 • Rozwiązywanie konfliktów w grupie.
 • Komunikacja sprzyjająca współpracy - szkolenie dla rodziców.
 • Komunikacja sprzyjająca współpracy - szkolenie dla nauczycieli.
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego.
 • Trudności w kontaktach rodzic –nauczyciel.
 • Komunikacja: nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic.
 • Mapa myśli - ciekawa technika uczenia się wspomagająca pamięć.
 • Dopasowanie technik uczenia się do indywidualnego stylu pracy.
 • Jak ucząc się mniej umieć więcej.
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.
 • Cyberprzemoc - jak się bronić.
 • Skąd czerpać motywację do nauki i pracy.
 • Oswoić stres czyli jak radzić sobie z następstwami stresu.
 • Samoświadomość i samoakceptacja a efektywność działania.
 • RODO w placówkach oświatowych.
 • RODO w przedsiębiorstwach.
 • RODO w biurze księgowym.
 • Szkolenie komputerowe DIGCOMP.
 • Język angielski w biznesie.
 • Język niemiecki w biznesie.