company logo

1. Aktywność na plus

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0026/18

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania w projekcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 • poradnictwo psychologiczne specjalistyczne
 • coaching wspierania równowagi rodzina- praca
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • staże zawodowe
 • warsztaty umiejętności społecznych


company logo

2. Bądź aktywny! Osiągnij sukces zawodowy!

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a766/18

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania w projekcie:

 • diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników
 • trening kompetencji społecznych i życiowych
 • indywidualny coaching zawodowy
 • pośrednictwo pracy
 • specjalistyczne poradnictwo doradcze
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe


company logo

3. Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno- zawodowa

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a511/18

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Działania w projekcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę kariery
 • poradnictwo zawodowe
 • coaching- motywator zmiany
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • poradnictwo rodzinne
 • szkolenie zawodowe
 • szkolenie ICT
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy


company logo

4. Bądź kluczem do lepszej przyszłości!

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9689/17

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania w projekcie:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 • warsztaty motywacyjne
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • indywidualne poradnictwo prawne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe


company logo

5. Młodzieżowe wyzwania zawodowe

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0008/18

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania w projekcie:

 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego- IPD
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenie zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staż zawodowy


company logo

6. Wsparcie na starcie

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0026/18

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Działania w projekcie:

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenie zawodowe
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy


company logo

7. Na dobrej drodze do zmiany

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a515/18

Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Działania w projekcie:

 • poradnictwo socjalne
 • poradnictwo pedagogiczne
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo prawne
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenie zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • staż zawodowy


company logo

8. Zaprojektuj karierę z POWEREM

Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0062/18-00

Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania w projekcie:

 • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego- IPD
 • pośrednictwo pracy
 • poradnictwo zawodowe
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • szkolenie zawodowe
 • staż zawodowy